Hướng dẫn nghiệp vụ

Hướng dẫn tạo công việc mới:

Hướng dẫn chi tiết tạo công việc mới:

 • Chọn mục "Công việc"

 • Bấm vào "Tạo công việc mới"

 • Lựa chọn mục “Công việc cá nhân” hoặc”Công việc đã được tạo”.

 • Điền “Tên công việc”.

 • Click chuột vào “Thành viên thực hiện”.

 • Tùy chọn” Thuộc nhóm công việc” .

 • Lựa chọn mức độ ưu tiên công việc: “Bình thường” hoặc “Khẩn cấp” .

 • Thêm chi tiết công việc tại “Mô tả về công việc” .

 • Lựa chọn thời gian “Dead line” .

 • Có thể chọn mục “Là công việc lặp lại” (Nếu công việc lặp lại thường nhật) .

 • Nhấn “Lưu” để hoàn thành.

Chỉnh sửa công việc mới:

 • Bấm trực tiếp vào “Tên công việc mới tạo” . Ví dụ :

 • Click vào "Đang làm" để xác nhận công việc đã hoàn thành.

 • Click vào "Avatar người dùng " để thay đổi người giao việc.

 • Click vào "Chỉnh sửa" để chỉnh sửa mô tả công việc sau đó nhấn "Lưu"

 • Thao tác thêm tài liệu:

 • Cập nhật kết quả công việc thao tác:

 • Cũng có thể thao tác thêm trong mục "Công việc con"

 • Bình luận về công việc:

 • Thêm người theo dõi công việc bằng cách bấm trực tiếp vào mục "Thêm từ ngoài" với trường hợp người theo dõi chưa có trong dự án hoặc chọn "Thêm người theo dõi" với những thành viên đã tham gia dự án.

Tìm công việc đã tạo:

Xóa công việc đã tạo:

Hướng dẫn về DS dự án:

Hướng dẫn tạo dự án mới:

 • Bấm vào "Tạo dự án"

 • Chọn “Thành viên quản trị dự án”, “Thành viên thực hiện dự án”.

 • Có thể “Thêm nhanh thành viên khác theo dự án”

 • Thêm “Ngày bắt đầu”,”Ngày kết thúc” của dự án.

 • Trạng thái hiện tại “Đang chạy” hoặc “Đã đóng” .

 • Thêm “Mô tả cho dự án”

 • Cuối cùng nhấn”Tạo dự án mới”

Ví dụ xem chi tiết hình minh họa:

Xem chi tiết dự án:

Vào mục “DS dự án”

 • Tạo công việc mới

 • Tạo thảo luận: Thêm “Tiêu đề thảo luận”,” Người theo dõi”, “Nội dung thảo luận”. Sau đó nhấn “Lưu”.

 • Upload tài liệu trong dự án: Chọn “Tài liệu” sau đó chọn“Thêm tài liệu” dữ liệu.

 • Xem hoạt động trong dự án: Chọn “Hoạt động”.

 • Xem báo cáo: Chọn “Báo cáo.

 • Tùy chỉnh dự án: Chọn “Tùy chỉnh”. Chỉnh sửa : “Tên dự án”, “Mô tả dự án”, “Trạng thái hiện tại”,Yêu cầu review”,”Quản lý thành viên”

Các tính năng khác:

Ngoài tính năng “Xem chi tiết” trong dự án đã tạo còn có các thao tác khác như :

 • Mở trong tab mới.

 • Chỉnh sửa nhanh các thông tin: tên dự án, thành viên quản trị, thành viên thực hiện, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.

 • Cập nhật trạng thái dự án: bình thường, đặc biệt quan trọng,....

 • Quản lý.

Xóa dự án:

Bấm trực tiếp vào nút ba gạch chọn xóa:

Hướng dẫn tạo phòng ban:

 • Trong mục " Tùy chỉnh" chọn mục "Tạo phòng ban"

 • Điền thông tin vào “Tên phòng ban”,”Thành viên quản lý phòng ban”,”Thành viên thuộc phòng ban” và “Mô tả phòng ban”. Bấm “Lưu”.

 • Sau khi thêm thành công có thể quay lại kiểm tra phòng ban vừa tạo trong “DS Dự án” chọn tab” Phòng ban”

 • Chi tiết sử dụng các “Phòng ban” được tạo ra cũng giống như các “Dự án” được tạo ra. Vào mục "DS dự án" , chọn”Phòng ban”, bấm vào “Option”,cũng có 4 tính năng: “Xem chi tiết,mở trong tab mới,chỉnh sửa nhanh,quản lý” sử dụng giống bên “Dự án”.

Hướng dẫn tạo đề xuất:

Cách tạo đề xuất từ thành viên Member:

 • Click vào avatar người dùng chọn "BK Request Yêu cầu & Đề xuất"

 • Vào "Tạo đề xuất mới" , Lựa chọn loại đề xuất hoặc tìm kiếm đề xuất.

 • Sau đó khai báo thông tin về: Tên đề xuất, Loại đề xuất, Mô tả đề xuất, Người xét duyệt, Người theo dõi.

 • Sau đó chọn “Lưu”.

Cách duyệt đề xuất từ thành viên Owner:

 • Sau khi đăng nhập vào sẽ thấy thông báo cần duyệt đề xuất từ thành viên member.

 • Click chuột vào thông báo, tại mục admin chờ duyệt sẽ có 2 đề xuất: duyệt yêu cầu và từ chối duyệt. Tại đây cũng có thể thêm thảo luận và thêm người theo dõi yêu cầu.

 • Duyệt thành công hoặc từ chối duyệt hệ thống sẽ hiển thị thông tin và thông báo cho thành viên member.

Tạo nhóm đề xuất:

 • Truy cập mục “Nhóm đề xuất”.

 • Click mục “ Thêm nhóm mới”

 • Điền “Tên loại đề xuất, người xét duyệt, yêu cầu thông báo, quy trình xử lý.

 • Bấm tùy chọn nâng cao để thêm : Thời hạn, Người theo dõi, Mô tả đề xuất.

 • Bấm “Tạo đề xuất” để thêm mới nhóm đề xuất.

Xem báo cáo đề xuất:

Chọn "Báo cáo" để xem toàn bộ các báo cáo về đề xuất: tổng số đề xuất, đã đồng ý, đã từ chối,...các biểu đồ,....

Tìm kiếm đề xuất:

Chọn "Tìm kiếm" sau đó nhập thông tin đề xuất cần tìm.

Last updated